TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.carlescanovas.com (en endavant "el Web"), de la qual Carlos Cánovas Moreno (d'ara en endavant L'EMPRESA) amb NIF 40981196A i amb domicili fiscal al c / Doctor Klein41, 08440 Cardedeu (Barcelona) és titular.

A través del seu web, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través d'email. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

L'EMPRESA vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és a la Península (D'ara endavant, el "Territori").

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a onlinecalzado@gmail.com ,. Estarem encantats d'atendre els seus suggeriments i portar-les a bon propòsit sempre que ens sigui possible.

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats en a manera orientativa.

PREUS

1. Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació, i seran en tot moment els vigents. Si en CARLESCANOVAS identifica un error manifest en el preu dels Productes, informaran al Client i aquest tindrà l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o, si no, cancel·lar-lo.

2. El preu del producte no inclou les despeses d'enviament. Aquestes despeses són per compte del Client i s'afegiran al total de l'import dels Productes seleccionats. El cost del servei de lliurament contractat vindrà determinat per les condicions i modalitat d'aquest servei. S'informarà al Client degudament d'aquests costos.

3. Els preus són d'aplicació exclusivament als productes oferts i durant el temps que romanguin publicats. CARLES CANOVAS es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes en vigor indicades en el moment de la realització la comanda corresponent.

DISPONIBILITAT

L'EMPRESA informa al Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas L'EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.

L'EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per L'EMPRESA com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per L'EMPRESA per satisfer les comandes dels clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar al web.

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol. el pagament amb targeta es realitza a través del servei de compra segura amb els seus protocols de seguretat. Igualment, pot realitzar-se el pagament mitjançant transferència bancària o ingrés a través del compte dipositada a CATALUNYA CAIXA ** ****** ************ ******

El Client haurà de notificar a L'EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L'EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les Condicions d'Ús i la confirmació del procés de compra, L'EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

L'operació comercial està subjecta en tots els seus termes a les lleis que regulen la venda a distància. Tindrà dret a revocar la seva compra dins dels 14 dies següents a la recepció de la comanda, per la qual cosa ens enviarà un missatge per correu electrònic sol·licitant la devolució a aquesta adreça de correu: onlinezapatos@gmail.com

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I EXTRAVIAMENTS

I. Lliurament del producte

L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.
Condicions i terminis de lliurament especials hauran de ser estipulats prèviament entre el Client i CARLES CANOVAS i acceptades per escrit per CARLES CANOVAS.

II. Termini de Lliurament

Els enviaments els realitzarem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació del pagament. Tot i que el termini de lliurament habitual de L'EMPRESA sol oscil·lar entre 1 i 3 dies, des de la finalització de la comanda.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients en quant tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'Apartat "Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client.
Les despeses d'enviament s'indicaran en l'albarà de compra dels productes i, llevat que s'indiqui el contrari, aniran a càrrec del client i poden dependre de l'article seleccionat.

Les despeses d'enviament per a la Península a data actual seran de:

5,00 € IVA INCLÒS
Les compres superiors a 60,00 € les despeses d'enviament són gratis
 
Per motius de seguretat, L'EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.


III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua


Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. L'EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.
Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb CARLES CANOVAS. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

IV. Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de L'EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a L'EMPRESA via email en el menor termini de temps possible.

DRET DE DESISTIMENT DE LES COMANDES.

L'Usuari té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada Online, i per tant, si no queda satisfet, podrà tornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte / so des de la formalització del contracte en el cas de contractació de prestacions de servei.

La devolució inclourà l'import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament al domicili indicat pel client, però CORRERÀ A CÀRREC DEL CLIENT LES DESPESES D'ENVIAMENT PER DEVOLUCIÓ FINS EL NOSTRE ESTABLIMENT (Carrer Doctor Klein 41, 08440 Cardedeu (Barcelona ). La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit.

El Client haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l'import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectiva i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir el desemborsament fins a la recepció dels esmentats béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la que li correspon per la seva naturalesa o les seves característiques. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura. Abans de tornar el Producte, el Client ha de assegurar-se que el mateix el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

CANVI DE LES COMANDES

Els articles comprats es poden canviar per una altra talla o color, sempre que estiguin en perfecte estat, no hagin estat usats i disposem d'estoc a la botiga. En aquest cas, i sempre que s'hagués comunicat degudament en el termini de 14 dies des de la formalització del contracte, les despeses del lliurament i devolució aniran a càrrec de l'empresa.

GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

L'EMPRESA actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en estan correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

Quan el Producte o Productes adquirits presenten una manca de conformitat per no correspondre amb les característiques ofertes, presentin defectes que impedeixin el seu normal utilització d'acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per al mateix, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un termini de dos (2) anys a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats en el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats CARLES CANOVAS de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició.

El client ha d'informar CARLES CANOVAS de la manca de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement de la mateixa.

La garantia oferta es correspon amb l'establerta en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, o manipulacions indegudes, i / o utilització no conforme amb la seva finalitat, ni aquells productes sotmesos a desgast pel seu ús. Queden exclosos de la garantia els Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant o proveïdor.

En tot cas s'aplicaran la normativa que sobre garantia de venda de béns de consum estableixi la legislació aplicable. Si el producte fos defectuós, CARLES CANOVAS es responsabilitzarà sempre que sigui possible realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al Client. En cas que per motius de disponibilitat no es pogués realitzar la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen a la web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'EMPRESA.

L'EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent en lloc web o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació de aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de l'EMPRESA.

Les dades dels Clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi L'EMPRESA i per al lliurament dels compres.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

L'EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L'EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir a www.carlescanovas.com, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a onlinezapatos@gmail.com amb l'assumpte "Cancel compte".

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L'EMPRESA no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L'EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d'ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals que la llei disposi.